Right to Information               
  ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ
   
  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁj
   
  ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁj
   
  ªÀÄÄRå eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj
   
  eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj
   
  gÁdå ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
   
  ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
   
  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
   
  C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 4(1)(a)gÀrAiÀÄ®è£À ªÀiÁ»w.
   
  C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)gÀrAiÀÄ®è£À ªÀiÁ»w.
   
  C¢ü¤AiÀĪÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
 
visit this url http://www.righttoinformation.gov.in for more information  
Top