Right to Information               
APIO ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸ (APIO ಗಳು) ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ದೂರವಾಣಿ / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಇ-ಮೇಲ್
1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ 1   ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ್ ಉರಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ), ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ  
 Mob :9844155247
ಇ-ಮೇಲ್ : aeeelect@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 1 ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಕೆ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ 1 ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)
 Mob :
8722224444
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng1@ksphc.org
  ಉಪ ವಿಭಾಗ 2 ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ -2 ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.   ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448471545
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng2@ksphc.org
2   ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ -2  ಉಪ ವಿಭಾಗ 20 ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ 2, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025.   ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)  
 ಮೊಬೈಲ್
9448088156
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng4@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 21 ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)
 ಮೊಬೈಲ್
9844773358
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng5@ksphc.org
3  ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ  ಉಪ ವಿಭಾಗ 19 ಶ್ರೀ. ಶಫೀಉಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ -19, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.60,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448026372
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng19@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 19 ಶ್ರೀ. ರಂಗಪ್ಪ. ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತುಮಕೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ .2, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ, 2 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೆ.ಆರ್, ಬಾರ್ ಲೈನ್, ತುಮಕೂರು. 572102. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448484628
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebng19@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 3 ಶ್ರೀ. ರವಿ ಕುಮಾರ್. ಕೆ. ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೋಲಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಕೋಲಾರ.  ಕೋಲಾರ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9902972757
ಇ-ಮೇಲ್ : aeekol@ksphc.org
4  ಮೈಸೂರು  ಉಪ ವಿಭಾಗ 4 ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ. 4, ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.  ಮೈಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ  ಉಪ ವಿಭಾಗ 2 ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ 2, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ೇಲ್ : aeechmng@ksphc.org
5  ದಾವಣಗೆರೆ   ಉಪ ವಿಭಾಗ 10 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.  ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  
 ಮೊಬೈಲ್
ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. g: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(248, 248, 249); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"> 9844729206
ಇ-ಮೇಲ್ : aeeelectn@ksphc.org
  ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಹೆಚ್ಚುವರಿ), ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.   ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  
 ಮೊಬೈಲ್
9448533678
ಇ-ಮೇಲ್ : aeedvguniv@ksphc.org
6  ಬೆಳಗಾವಿ  ಉಪ ವಿಭಾಗ 13 ಶ್ರೀ. ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಬೆಳಗಾವಿ.  ಬೆಳಗಾವಿ  
 ಮೊಬೈಲ್
9449831051
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebgm@ksphc.org
 ಉಪ ವಿಭಾಗ 14
 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ. ರಂಗಪ್ಪ. ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತುಮಕೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ .2, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ, 2 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೆ.ಆರ್, ಬಾರ್ ಲೈನ್, ತುಮಕೂರು. 572102. .ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ. 579, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, 3 ನೆಯ ವಾರ್ಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವೇಟರ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ  

 ಮೊಬೈಲ್:
9449826520
ಇ-ಮೇಲ್ : aeekoppal@ksphc.org
 
 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ. ರವಿ ಕುಮಾರ್. ಕೆ. ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೋಲಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಕೋಲಾರ. rgb(248, 248, 249);"> 9449826520
ಇ-ಮೇಲ್ : aeebij@ksphc.org
8 ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು  ಶ್ರೀ. ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮಂಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ, ಶ ಮೈಸೂರು  ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ. 4, ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು. ್  ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ 4 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಇ & ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹಿಂದೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ, ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 023.B  ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ  ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ವಿ. ರಾಮೋಹನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025.  ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ  
 ಮೊಬೈಲ್
9845595353
ಇ-ಮೇಲ್ : aeecontracts@ksphc.org
 ದಾವಣಗೆರೆ
  ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.
Top